Yrd. Doç. Dr. NÜKET KIRCI ÇEVİK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. NÜKET KIRCI ÇEVİK

T: (0282) 250

M nkcevik@nku.edu.tr

W nkcevik.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Maliye
Ana Bilim Dalı:Maliye Anabilim Dalı
Doktora
Üniversite: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:EKONOMETRİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2006-2012
Tez: Para ve maliye politikaları arasındaki etkileşimin zaman serileri ile analizi: Türkiye örneği (2012)
Yüksek Lisans
Üniversite: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:EKONOMETRİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2003-2006
Tez: Türkiye´de kayıt dışı ekonominin tahmini: Ekonometrik bir yaklaşım (2006)
Lisans
Üniversite: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:EKONOMETRİ BÖLÜMÜ / EKONOMETRİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1998-2003
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / MALİYE BÖLÜMÜ / MALİYE ANABİLİM DALI
2016-
Yrd. Doç. Dr. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ / SAYISAL YÖNTEMLER ANABİLİM DALI
2012-
İdari Görevler
Dekan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2017-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Ekonometri
Zaman Serisi Analizi
Uygulamalı Makro Ekonometri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÇEVİK E. İ., KIRCI ÇEVİK N., DIBOOGLU S., Global Liquidity and Financial Stress: Evidence from Major Emerging Economies, Emerging Markets Finance and Trade, vol. 52, pp. 2790-2807, 2016.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
2. KIRCI ÇEVİK N., Borsa İstanbul´da Faaliyet Gösteren İmalat Şirketlerinin Hisse Senedi Performansları İle Finansal Oranları Arasındaki İlişki: Panel Logit Regresyon Tahminleri, SOSYAL BİLİMLER METİNLERİ, vol. 1, pp. 25-41, 2016.
Özgün Makale PROQUEST
3. KIRCI ÇEVİK N., SEL D., KUTAN A., Real and Fınancıal Sector Studıes in Central and Eastern Europe: A Review, Czech Journal of Economics and Finance, vol. 66, pp. 2-31, 2016.
Özgün Makale SSCI
4. CURAL M., KIRCI ÇEVİK N., Ekonomik Kalkınmanın Vergi Yapısı Üzerine Etkisi: 1923-2013 Dönemi Türkiye Örneği, Amme İdaresi Dergisi, vol. 48, pp. 127-158, 2015.
Özgün Makale SSCI
5. KIRCI ÇEVİK N., KORKMAZ O., Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İş Seçim Kriterlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Business and Economics Research Journal, vol. 5, pp. 167-186, 2014.
Özgün Makale Econlit
6. KIRCI ÇEVİK N., KORKMAZ O., Türkiye’de Yaşam Doyumu ve İş doyumu Arasındaki İlişkinin İki Değişkenli Sıralı Probit Model Analizi, Niğde Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 7, pp. 126-145, 2014.
Özgün Makale ProQuest
7. Nüket K. Ç., M. C., İç Borçlanma, Dış Borçlanma ve Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik İlişkisi: 1989-2012 Dönemi Türkiye Örneği, Maliye Dergisi, vol. 159, pp. 88-102, 2013.
Özgün Makale EconLit
8. Turhan K., E. İ. Ç., N. K. Ç., Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 64, pp. 259-284, 2013.
Özgün Makale SSCI
9. Oya K., N. K. Ç., Analysis of the Reasons that Determine Turkish Nurses´ Preference of Working Abroad by Probit Model, Problems and Perspectives in Management, vol. 11, pp. 8-16, 2013.
Özgün Makale EconLit
10. Emrah İ. Ç., N. K. Ç., S. G., ABD, Almanya ve Türkiye Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki İlişkinin MS-VAR Model ile Analizi, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, vol. 6, pp. 133-155, 2012.
Özgün Makale EBSCOhost
11. Nüket K. Ç., E. K., Ş. Ü., Education Level and Household Location Preferences: A Case Study of Turkey, Current Research of Social Science, vol. 2, pp. 174-180, 2010.
Özgün Makale
12. Salih B., E. İ. Ç., N. K. Ç., Türkiye´de Okun Yasası, Asimetri İlişkisi ve İstihdam Yaratmayan Büyüme: Markov-Switching Yaklaşımı, Maliye Dergisi, vol. 159, pp. 88-102, 2010.
Özgün Makale EconLit
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Mustafa B., N. K. Ç., Ekonomik Konjonktürün Vergi Gelirleri Üzerine Etkisi, Vergi Dünyası, cilt 339, ss. 24-30, 2009.
Özgün Makale asos
2. Mustafa B., N. K. Ç., S. Ç., Kayıtdışı Ekonomi Bağlamında Uzlaşma Müessesesinin Değerlendirilmesi, Vergi Dünyası, cilt 326, ss. 14-20, 2008.
Özgün Makale asos
3. Mustafa B., N. K. Ç., A. A., Türkiye’nin Kurumlar Vergisine İlişkin Haldun-Laffer Eğrisinin Tahmini, Vergi Dünyası, cilt 325, ss. 39-49, 2008.
Özgün Makale asos
4. Mustafa B., N. K. Ç., Türkiye, AB ve OECD Ülkelerinde Özel Tüketim Vergisi, Vergi Dünyası, cilt 322, ss. 26-43, 2008.
Özgün Makale asos
5. Mehmet V. P., N. K. Ç., Euro ve Dolar Kurları Arasındaki İlişki Parçalı Durağanlık ve Eşbütünleşme Analizi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 9, ss. 1-16, 2007.
Özgün Makale EBSCOhost
6. Özlem K. G., T. T., N. K. Ç., Ş. Ü., Türkiye´de Eğitim Talebi Belirleyicileri, Finans Politik Ekonomik Yorumlar, cilt 44, ss. 89-97, 2007.
Özgün Makale IndexCopernicus
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. GÜZEL S., KIRCI ÇEVİK N., DÜZENLEME KALİTESİ VE EKONOMİK BÜYÜME: OECD ÜLKELERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME, International Congress of Management Economy amd Policy (20.05.2017-21.05.2017).
Özet bildiri
2. Kırcı Çevik N. ., Boran A. ., Gökbulut R. İ. ., TİCARİ BANKALARIN KARLILIKLARININ BELİRLEYİCİLERİ:CAMEL MODELİNİN TÜRKİYE’DEKİ BANKALARA UYGULAMASI, International Congress of Management Economy amd Policy (20.05.2017-21.05.2017).
Özet bildiri
3. Kırcı Çevik N., İraz N., TÜRKİYE’DE UYGULANAN EKOLOJİK VERGİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, International Congress of Management Economy amd Policy (20.05.2017-21.05.2017).
Özet bildiri
4. YILDIRIM D. Ç., KIRCI ÇEVİK N., TOSUNER Ö., OKUN YASASININ GEÇERLİLİĞİ: TÜRKİYEDEN AMPİRİK BULGULAR, International Congress of Management Economy and Policy (25.11.2016-26.11.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
5. KIRCI ÇEVİK N., PETROL FİYATLARI İLE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDA VARYANSTA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, International Congress of Management Economy and Policy (25.11.2016-26.11.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
6. KIRCI ÇEVİK N., KOÇ YURTKUR A., THE RELATIONSHIP BETWEEN PRICE STABILITY AND FINANCIAL STABILITY: EVIDENCE FROM MAJOR EMERGING ECONOMIES, International Congress of Management Economy and Policy (25.11.2016-26.11.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
7. KIRCI ÇEVİK N., ÇEVİK E. İ., TÜRKİYE İLE ALMANYA ARASINDAKİ İŞ DÖNGÜLERİ GEÇİŞKENLİĞİNİN REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ KANALI: REJİM DEĞİŞİM NEDENSELLİK TESTİ SONUÇLARI, International Congress of Management Economy and Policy (25.11.2016-26.11.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
8. KIRCI ÇEVİK N., WTI HAM PETROL FİYATI İLE S&P500 ENDEKSİ ARASINDA RİSK DURUMUNDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ, International Congress of Management Economy and Policy (25.11.2016-26.11.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
9. KORKMAZ T., ÇEVİK E. İ., KIRCI ÇEVİK N., YATIRIMCI İLGİSİNİN BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN FİRMALAR ÜZERİNE ETKİSİ, International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (02.06.2016-04.06.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki