Dr. Öğr. Üyesi NÜKET KIRCI ÇEVİK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi NÜKET KIRCI ÇEVİK

T: (0282) 250

M nkcevik@nku.edu.tr

W nkcevik.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Maliye
Ana Bilim Dalı:Maliye Anabilim Dalı
Doktora
Üniversite: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:EKONOMETRİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2006-2012
Tez: Para ve maliye politikaları arasındaki etkileşimin zaman serileri ile analizi: Türkiye örneği (2012)
Yüksek Lisans
Üniversite: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:EKONOMETRİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2003-2006
Tez: Türkiye´de kayıt dışı ekonominin tahmini: Ekonometrik bir yaklaşım (2006)
Lisans
Üniversite: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:EKONOMETRİ BÖLÜMÜ / EKONOMETRİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1998-2003
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / MALİYE BÖLÜMÜ / MALİYE ANABİLİM DALI
2016-
Yrd. Doç. Dr. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ / SAYISAL YÖNTEMLER ANABİLİM DALI
2012-
İdari Görevler
Dekan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2017-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Ekonometri
Zaman Serisi Analizi
Uygulamalı Makro Ekonometri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KORKMAZ T., ÇEVİK E. İ., KIRCI ÇEVİK N., Yatırımcı İlgisi İle Pay Piyasası Arasındaki İlişki: BİST 100 Endeksi Üzerine Bir Uygulama, İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol. 8, pp. 203-215, 2017.
Özgün Makale EBSCO, ProQuest, Index Copernicus, Econlit, Index Islamicus, RePEc, ASOS, Ulrich’s Periodicals Directory, Cabell’s Directories, Zeitschriftendatenbank, Contemporary ScienceAssociation Databases Directory of Research Journal Indexing, Polish Scholarly Bibliography, ULAKBİM, J-Gate Erişim Linki
2. ÇEVİK E. İ., KIRCI ÇEVİK N., DIBOOGLU S., Global Liquidity and Financial Stress: Evidence from Major Emerging Economies, Emerging Markets Finance and Trade, vol. 52, pp. 2790-2807, 2016.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
3. KIRCI ÇEVİK N., Borsa İstanbul´da Faaliyet Gösteren İmalat Şirketlerinin Hisse Senedi Performansları İle Finansal Oranları Arasındaki İlişki: Panel Logit Regresyon Tahminleri, SOSYAL BİLİMLER METİNLERİ, vol. 1, pp. 25-41, 2016.
Özgün Makale PROQUEST
4. KIRCI ÇEVİK N., SEL D., KUTAN A., Real and Fınancıal Sector Studıes in Central and Eastern Europe: A Review, Czech Journal of Economics and Finance, vol. 66, pp. 2-31, 2016.
Özgün Makale SSCI
5. CURAL M., KIRCI ÇEVİK N., Ekonomik Kalkınmanın Vergi Yapısı Üzerine Etkisi: 1923-2013 Dönemi Türkiye Örneği, Amme İdaresi Dergisi, vol. 48, pp. 127-158, 2015.
Özgün Makale SSCI
6. KIRCI ÇEVİK N., KORKMAZ O., Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İş Seçim Kriterlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Business and Economics Research Journal, vol. 5, pp. 167-186, 2014.
Özgün Makale Econlit
7. KIRCI ÇEVİK N., KORKMAZ O., Türkiye’de Yaşam Doyumu ve İş doyumu Arasındaki İlişkinin İki Değişkenli Sıralı Probit Model Analizi, Niğde Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 7, pp. 126-145, 2014.
Özgün Makale ProQuest
8. Nüket K. Ç., M. C., İç Borçlanma, Dış Borçlanma ve Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik İlişkisi: 1989-2012 Dönemi Türkiye Örneği, Maliye Dergisi, vol. 159, pp. 88-102, 2013.
Özgün Makale EconLit
9. Turhan K., E. İ. Ç., N. K. Ç., Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 64, pp. 259-284, 2013.
Özgün Makale SSCI
10. Oya K., N. K. Ç., Analysis of the Reasons that Determine Turkish Nurses´ Preference of Working Abroad by Probit Model, Problems and Perspectives in Management, vol. 11, pp. 8-16, 2013.
Özgün Makale EconLit
11. Emrah İ. Ç., N. K. Ç., S. G., ABD, Almanya ve Türkiye Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki İlişkinin MS-VAR Model ile Analizi, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, vol. 6, pp. 133-155, 2012.
Özgün Makale EBSCOhost
12. Nüket K. Ç., E. K., Ş. Ü., Education Level and Household Location Preferences: A Case Study of Turkey, Current Research of Social Science, vol. 2, pp. 174-180, 2010.
Özgün Makale
13. Salih B., E. İ. Ç., N. K. Ç., Türkiye´de Okun Yasası, Asimetri İlişkisi ve İstihdam Yaratmayan Büyüme: Markov-Switching Yaklaşımı, Maliye Dergisi, vol. 159, pp. 88-102, 2010.
Özgün Makale EconLit
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. CURAL M., KIRCI ÇEVİK N., The Impact of Economic Development on Tax Structure: The Case of Turkey (1924-2013), Turkish Administration Annul, 2017.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
2. Mustafa B., N. K. Ç., Ekonomik Konjonktürün Vergi Gelirleri Üzerine Etkisi, Vergi Dünyası, cilt 339, ss. 24-30, 2009.
Özgün Makale asos
3. Mustafa B., N. K. Ç., S. Ç., Kayıtdışı Ekonomi Bağlamında Uzlaşma Müessesesinin Değerlendirilmesi, Vergi Dünyası, cilt 326, ss. 14-20, 2008.
Özgün Makale asos
4. Mustafa B., N. K. Ç., A. A., Türkiye’nin Kurumlar Vergisine İlişkin Haldun-Laffer Eğrisinin Tahmini, Vergi Dünyası, cilt 325, ss. 39-49, 2008.
Özgün Makale asos
5. Mustafa B., N. K. Ç., Türkiye, AB ve OECD Ülkelerinde Özel Tüketim Vergisi, Vergi Dünyası, cilt 322, ss. 26-43, 2008.
Özgün Makale asos
6. Mehmet V. P., N. K. Ç., Euro ve Dolar Kurları Arasındaki İlişki Parçalı Durağanlık ve Eşbütünleşme Analizi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 9, ss. 1-16, 2007.
Özgün Makale EBSCOhost
7. Özlem K. G., T. T., N. K. Ç., Ş. Ü., Türkiye´de Eğitim Talebi Belirleyicileri, Finans Politik Ekonomik Yorumlar, cilt 44, ss. 89-97, 2007.
Özgün Makale IndexCopernicus
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. NİŞANCI E., YILDIRIM D. Ç., KIRCI ÇEVİK N., SIRIM V., Handbook of Research on Sociopolitical Factors Impacting Economic Growth in Islamic Nations, Bölüm: Indenosia, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: S. Özdemir, S. Erdoğan, A. Gedikli, 2017.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KIRCI ÇEVİK N., YÜKSEL O., İKİLİ GELİR VERGİSİ SİSTEMİNİN TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİNE DAİR ÖNERİLER, International Congress of Management Economy and Policy (17.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
2. YILDIRIM D. Ç., ÇEVİK E. İ., YÜKSEL Ö., KIRCI ÇEVİK N., TAYLOR KURALI: TÜRKİYE İÇİN EKONOMETRİK BİR ANALİZ, International Congress of Management Economy and Policy (17.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
3. KIRCI ÇEVİK N., YÜKSEL O., TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİ SAĞLIK SİSTEMİ GÖSTERGELERİNİN ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME YÖNTEMİYLE ANALİZİ, International Congress of Management Economy and Policy (17.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
4. GÜZEL S., KIRCI ÇEVİK N., DÜZENLEME KALİTESİ VE EKONOMİK BÜYÜME: OECD ÜLKELERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME, International Congress of Management Economy amd Policy (20.05.2017-21.05.2017).
Özet bildiri
5. GÜZEL S., KIRCI ÇEVİK N., Düzenleme Kalitesi ve Ekonomik Büyüme: OECD Ülkeleri Açısından Bir Değerlendirme, INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY (20.05.2017-21.05.2017).
Özet bildiri
6. KIRCI ÇEVİK N., GÖKBULUT R. İ., BORAN A., TİCARİ BANKALARIN KARLILIKLARININ BELİRLEYİCİLERİ:CAMEL MODELİNİN TÜRKİYE’DEKİ BANKALARA UYGULAMASI, International Congress of Management Economy amd Policy (20.05.2017-21.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
7. Kırcı Çevik N. ., Boran A. ., Gökbulut R. İ. ., TİCARİ BANKALARIN KARLILIKLARININ BELİRLEYİCİLERİ:CAMEL MODELİNİN TÜRKİYE’DEKİ BANKALARA UYGULAMASI, International Congress of Management Economy amd Policy (20.05.2017-21.05.2017).
Özet bildiri
8. KIRCI ÇEVİK N., İRAZ N., TÜRKİYE’DE UYGULANAN EKOLOJİK VERGİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, International Congress of Management Economy and Policy (20.05.2017-21.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
9. YILDIRIM S., KIRAN E., KIRCI ÇEVİK N., Helal Gıda Sertifikasına Yönelik Algıların Dini Tutum Ve Gıda Güvenliği Açısından Incelenmesi: Trakya Bölgesinde Bir Uygulama, Isefe 2017 International Congress Of Islamic Economy, Finance And Ethics (29.04.2017-30.04.2017).
Özet bildiri
10. ÇEVİK E. İ., ERDOĞAN S., KIRCI ÇEVİK N., YILDIRIM D. Ç., PETROL FİYATLARI İLE SANAYİ BÜYÜME ENDEKSİ ARASINDAKİ ASİMETRİK NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, International Congress of Energy, Economy and Security (25.03.2017-26.03.2017).
Özet bildiri
11. KOÇ YURTKUR A., KIRCI ÇEVİK N., Net Petrol İhracatçısı ve Net Petrol İthalatçısı Ülkeler Açısından Petrol ŞoklarınınDöviz Kuru Üzerindeki Etkisi, International Congress of Energy, Economy and Security (25.03.2017-).
Özet bildiri Erişim Linki
12. YILDIRIM D. Ç., KIRCI ÇEVİK N., TOSUNER Ö., OKUN YASASININ GEÇERLİLİĞİ: TÜRKİYEDEN AMPİRİK BULGULAR, International Congress of Management Economy and Policy (25.11.2016-26.11.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
13. KIRCI ÇEVİK N., PETROL FİYATLARI İLE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDA VARYANSTA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, International Congress of Management Economy and Policy (25.11.2016-26.11.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
14. KIRCI ÇEVİK N., KOÇ YURTKUR A., THE RELATIONSHIP BETWEEN PRICE STABILITY AND FINANCIAL STABILITY: EVIDENCE FROM MAJOR EMERGING ECONOMIES, International Congress of Management Economy and Policy (25.11.2016-26.11.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
15. KIRCI ÇEVİK N., ÇEVİK E. İ., TÜRKİYE İLE ALMANYA ARASINDAKİ İŞ DÖNGÜLERİ GEÇİŞKENLİĞİNİN REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ KANALI: REJİM DEĞİŞİM NEDENSELLİK TESTİ SONUÇLARI, International Congress of Management Economy and Policy (25.11.2016-26.11.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
16. KIRCI ÇEVİK N., WTI HAM PETROL FİYATI İLE S&P500 ENDEKSİ ARASINDA RİSK DURUMUNDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ, International Congress of Management Economy and Policy (25.11.2016-26.11.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
17. KORKMAZ T., ÇEVİK E. İ., KIRCI ÇEVİK N., YATIRIMCI İLGİSİNİN BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN FİRMALAR ÜZERİNE ETKİSİ, International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (02.06.2016-04.06.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
Yayın Hakemlikleri
1. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:4.
Uluslararası Dergi EBSCOhost
Ulusal Projeler
1. Öğrencilerin Üniversitenin Sosyo-Kültürel, Ekonomik veBölgesel Fırsat Eşitliğine Katkısına İlişkin Algıları: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 22.04.2016-24.11.2017.